Meniu
Profil
Limbă

Categorii

Confidenţialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru SC Dragstar SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.


 Pentru a intelege mai bine modul nostru de lucru, va rugam sa cititi cu atentie regulile de Confidentialitate care reprezinta, de asemenea, o conditie de vizitare a magazinului nostru si pe care Dumneavoastra o acceptati in intregime:

 

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?

Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia.

În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:


2. Cine este Sc Dragstar Srl?

Sc Dragstar Srl este persoanã juridicã românã,  cu sediul social in Rm.Valcea, Intrarea Aurel Vlaicu, nr 13, Jud Valcea,  inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J38/106/2005, avand Codul de identificare fiscala RO17181874, este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare 36014, producatar hand-made de lumanari decorative comercializate cu ajutorul site-ului www.lumanaridragstar.ro


3. Ce date personale sunt prelucrate de către Sc Dragstar Srl  ?

Sc Dragstar Srl poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:

- Nume

- Prenume

- Adresă

- Număr de telefon

- Adresă de e-mail

- Detalii de facturare si plata

- Identificatori online

- Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.


4. Cum gestionează Sc Dragstar Srl datele dumneavoastră cu caracter personal?

Sc Dragstar Srl respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:

- Actualizarea datelor cu caracter personal

- Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă

- Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date

- Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal

- Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.


5. În ce scopuri vă poate prelucra Sc Dragstar Srl datele cu caracter personal?

Sc Dragstar Srl poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

- Livrarea produselor comandate

- Emitere documente transport produse comandate

- Emitere si prelucrare documente conform legislatiei in vigoare

- Furnizarea de informaţii

- Rezolvarea solicitărilor clienţilor

- Rezolvarea revendicărilor şi a petiţiilor

- Respectarea obligaţiilor şi solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în conformitate cu legile în vigoare

.

6. În ce situații este justificată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Sc Dragstar Srl îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau

mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:


1.Pentru prestarea serviciilor www.lumanaridragstar.ro în beneficiul dvs.

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.lumanaridragstar.ro;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile www.lumanaridragstar.ro 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între www.lumanaridragstar.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.lumanaridragstar.ro față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.


7. În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți?

În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.

Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în condițiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în

acord cu acestea.


8. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, maxim 30 de zile pentru cosuri abandonate si persistente, wishlist, reting-uri, comentarii, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile. 

Pentru comenzile la SC Dragstar SRL, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.


9. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

- Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.

- Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.

- Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.

- Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

- Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.

- Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.

- Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea)  aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu - - Dreptul de a adresa sesizări - puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul firmei Sc Dragstar srl şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP) cu datele B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; Email:anspdcp@dataprotection.ro10. Care sunt circumstanţele speciale?

- Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.

- Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.

- Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.


11. Cum ne puteți contacta?

Ne puteti contacta in orice moment responsabilul Sc Dragstar Srl cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: comenzi@lumanaridragstar.ro in atentia responsabilului cu protectia datelor personale sau

– prin poștă sau curier la adresa: Sc Dragstar Srl, Intrarea Aurel Vlaicu, nr 13, cod postal 240725, Rm Valcea, Valceacu mentiuneaîn atenția Responsabilului Sc Dragstar Srl cu protecția datelor.